Výběr podle značky:

Doporučujeme

Barum 215/60R16

Barum 215/60R16

Oblíbené zimní pneumatiky Polaris od českého výrobce Barum svojí třetí generací potěší řidiče, kteří hledají výhodnou ekonomickou variantu zimních pneumatik.

1880,- Kč Detail


AUTOBATERIE
Charakteristika autobaterií Starline Dlouhá životnost. Vysoký startovací výkon. Bezúdržbové provedení. 3 roky ZÁRUKA. K cenám těchto autobaterií je nutno připočíst vratnou zálohu 200,- Kč včetně DPH. Též v nabídce autobaterie VARTA


Servis,doprava, montáž
K celé zahradní technice zajišťujeme servis, dopravu (dle dohody), montáž, garanční prohlídky a jiné služby dle přání zákazníka.

9. března 2017
ZÁRUČNÍ SERVIS
Zajišťujeme záruční servis STIGA A VEGA

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HRNČÍŘ HRONOV S.R.O

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Hrnčíř Hronov s.r.o., se sídlem Jiráskova 9, 549 31 Hronov, IČ: 25275747, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12074.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Hrnčíř Hronov s.r.o., se sídlem Jiráskova 9, 549 31 Hronov, IČ: 25275747, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12074. Hrnčíř Hronov s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku".

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hrncir.hronov@quick.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

         o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

         o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

         o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

         o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

         o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

         o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

         o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

         o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

         uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy do 14 dnů od objednání je připomenuto v automatické rekapitulaci objednávky, která je kupujícímu automaticky zaslána na e-mail ihned po učinění objednávky. Tato rekapitulace nenahrazuje kupní smlouvu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hrncir.hronov@quick.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, pokud tak vyplní při objednání.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Ochrana osobních údajů e-shopu ……… Společnost Hnrčíř Hronov s.r.o., se sídlem Jiráskova 9, 549 31 Hronov, IČ 25275747, zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové , oddíl C , vložka 12074. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: jméno, příjmení e-mailovou adresu telefonní číslo adresu/sídlo Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Hrnčíř Hronov s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: Poskytovatelem služby Nabízí.cz internetový obchod zdarma Poskytovatel účetního SW PCS Software Dopravce, Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany Dopravce, Česká Pošta, s.p., Politických vežňů 909/4, 225 99 Praha 1 Dopravce, Gebrüder Weiss spol. s r. o., Průmyslová 477, 252 61 Jeneč Dopravce, PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany, Jážlovice Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese hrncir.hronov@seznam.cz Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky hrncirhronov.nabizi.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách základní funkčnosti webových stránek Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

JAK NAKUPOVAT

Vytvoření objednávky

Po výběru požadovaného zboží zákazník vloží vybrané produkty do košíku.V druhém kroku zákazník vstoupí do košíku, ověří jeho obsah a přejde na objednávku, navolí způsob dopravy a platby, vyplní osobní údaje a klikne na odeslání objednávky. Při objednávání zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Pokud zákazník správně vyplní emailovou adresu, která je nezbytně nutná k následné komunikaci, dorazí na uvedený email rekapitulace objednávky. Zrušit objednávku je možné e-mailem, nebo telefonicky (viz kontakty prodejce) do doby než je zboží vyexpedováno. Poté již nelze objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží již není skladem. Zákazník je o této skutečnosti vždy předem informován (e-mailem nebo telefonicky) a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.

Způsob platby za objednané zboží

Zákazník může využít následující způsoby úhrady objednávky: 

Dobírka - objednané zboží je zákazníkovi doručeno přepravní službou nebo Českou poštou (lze zvolit při vyplňování objednávky) formou dobírkové zásilky, kterou uhradí v hotovosti při převzetí.
 
Platba proforma fakturou - při platbě proforma fakturou  ve prospěch účtu prodávajícího bude vystavena faktura (po zpracování objednávky zaměstnanci int. obchodu), která bude zaslána v příloze e-mailu na adresu zákazníka. Při platbě uvádějte vždy jako variabilní symbol číslo této zaslané faktury. Oproti platbě na dobírku je při tomto způsobu úhrady celkový čas pro vyřízení objednávky delší o dobu potřebnou pro převod fakturované částky mezi bankami. Po přijetí částky za objednané zboží ve prospěch účtu prodávajícího, je objednané zboží bez zbytečného odkladu vyexpedováno k zákazníkovi. Pozn.: pokud zákazník neuhradí objednávku do 10 dnů, bude považována za stornovanou. Doporučenou zásilku s objednaným zbožím doručí přepravní služba nebo Česká pošta. Zákazník při převzetí již nic neplatí.
 
Osobní odběr zboží - Pokud si při objednání zboží zvolíte osobní odběr, vyčkejte prosím na výzvu že je zboží připravené k vyzvednutí! Výzvu obvykle obdržíte e-mailem. Není možné požadovat na prodejně vydání objednaného zboží bez předchozí výzvy. Až si přijdete na prodejnu zboží vyzvednout, upozorněte prosím na  tuto skutečnost prodavače, který Vás odkáže na oddělení e-shopu.

Osobní odběr je možné uskutečnit pouze na výdejním místě v Hronově v Jiráskově ulici č.p. 9.

Poštovné a dodací podmínky pro Česko - CZ

Objednané zboží obdrží zákazník do 14 dnů od potvrzení objednávky (pokud je skladem) K zásilce je účtováno poštovné a balné. Při odběru zboží nad 5000,- Kč poštovné a balné neúčtujeme (vyjímkou jsou některé neskladné zásilky u kterých poštovné a balné zákazník hradí). Daňový doklad se všemi náležitostmi je přiložen ke každé zásilce.

Osobní odběr zboží je možný pouze na prodejně v Hronově v Jiráskově ulici č.p. 9. Zákazník může zvolit způsob přepravy přepravní službou nebo Českou poštou.

Dobírka:
Obchodní balík – dobírka Česká pošta do 10 kg 170,- Kč

Obchodní balík – dobírka Česká pošta 15 kg 180,- Kč

Obchodní balík – dobírka Česká pošta nad 20 kg 225,- Kč

Obchodní balík – dobírka Česká pošta nad 30kg

zásilka neskladná, objemná 250,- Kč

Obchodní balík – dobírka Česká pošta nad 50 kg

zásilka neskladná, objemná 480,- K4

Osobní odběr – na prodejně HOTOVĚ 0,- Kč

Předem na účet - do 10 kg 100,- Kč

Předem na účet – nad 10 kg doprava ZDARMA
REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Záruka

Zákazník má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na eshop hrncirhronov.nabizi.cz, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na eshop hrncirhronov.nabizi.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Reklamace zboží zakoupeného na našem e-shopu

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal zboží kompletní, tak jak jej od prodávajícího převzal včetně kopie dokladu o koupi. Dále je nutno přiložit písemné oznámení o zjištěných vadách. Upozornění: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Internetový obchod eshop.melichar.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku! Zboží k reklamaci zasílejte pouze na adresu internetového obchodu.

Kontakty

Internetový obchod hrncirhronov.nabizi.cz
HRNČÍŘ HRONOV S.R.O

Jiráskova 9

54931 Hronov

IČ: 25275747, DIČ: CZ25275747
Bankovní spojení:Komerční banka 8224690297/0100

E-mail:hrncir.hronov@quick.cz
Tel: +420 491 482 504
GSM: +420 776 381 278

Provozní doba:


pondělí - pátek      8:00 - 17:00 h

Osobní odběr pro vyzvednutí zboží: po-pá 8.00-17.00 h, so 8.00-11.00